Ametyst


Informatyczny system identyfikacji i pozycjonowania osób oraz urządzeń technicznych dla Zakładów Górniczych.

Ametyst wykorzystuje teletransmisyjny system radiowy z tzw. promieniującym kablem, który jest rozprowadzony w kopalni. Kabel ten jest anteną radiową, która zapewnia komunikację z będącymi w jej zasięgu urządzeniami.

Ametyst komunikuje się z radiowymi czytnikami znaczników ATR (Active Tag Reader), które czytają i zapamiętują adresy znaczników. Znaczniki te stanowią układy elektroniczne o niewielkich rozmiarach i są umieszczane w lampach górników lub przymocowane są do maszyn lub do innych urządzeń technicznych.

Funkcjonalność systemu

Obsługa komunikacji z czytnikami 
Przesyła dane w radiowej sieci teletransmisyjnej z urządzeń systemu łączności, zapewnia zbieranie informacji w radiowej sieci teletransmisyjnej.

Organizacja bazy danych
Organizuje i konserwuje zasoby danych o osobach, urządzeniach technicznych oraz dane związane z ich synchronizacją w czasie, w tym również dane związane z eksploatacją i administracją systemu.

Identyfikacja i pozycjonowanie
Wyznacza liczby osób i urządzeń w zdefiniowanych strefach.

Prezentacja w przeglądarkach internetowych
Zapewnia wizualizację, raportowanie, selekcję danych oraz udostępnianie ich na ekranach monitorów
z możliwością sporządzania wydruków.

Konfiguracja systemu

Konfigurowanie systemu odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej w zakresie:

  • Bazy osób – udostępnianie do edycji danych o osobach,
  • Bazy urządzeń – udostępnianie do edycji danych o urządzeniach technicznych,
  • Ustawienia bramek – wprowadzanie i edycja danych dotyczących adresów i parametrów czytników, które są parami skojarzone w celu spełniania funkcji bramki,
  • Ustawienia stref – określanie wydzielonych stref w kopalni poprzez wybór bramek wyznaczających granice stref,
  • Rejestru użytkowników – przydzielanie uprawnień użytkownikom do ustalonych zakresów funkcjonalności.

Prezentacja danych

System Ametyst wyznacza bieżący stan kopalni, który jest aktualizowany cyklicznie przez moduł identyfikacji i pozycjonowania. Aktualny stan zasobów kopalni prezentowany jest w przeglądarce internetowej w formie następujących widoków:

Mapa – wyświetlanie mapy kopalni w trójwymiarowej grafice wektorowej za pomocą technologii OpenGL,

Osoby – przegląd historii przemieszczania się poszczególnych osób,

Urządzenia – przegląd historii zmian położenia poszczególnych urządzeń technicznych,

Bramki – udostępnienie stanów liczników osób i urządzeń na poszczególnych bramkach obsługiwanych przez dwa czytniki znaczników,

Strefy – udostępnianie liczby osób i urządzeń w poszczególnych strefach,

Alarmy – udostępnianie zarejestrowanych w bazie danych wszystkich zdarzeń dotyczących działania całego systemu: awarii, ostrzeżeń i nieprawidłowości, jak również powrotów do prawidłowej pracy elementów systemu,

Diagnostyka – ustalanie prawidłowych parametrów pracy sieci radiowej oraz informowanie o statusie transmisji,

Dziennik – rejestruje zdarzenia wykonane przez użytkownika, które obejmuje:

  • identyfikatory użytkownika,
  • data i czas rejestracji w systemie i wyrejestrowania z systemu,
  • zapisy o udanych i nieudanych próbach dostępu do systemu oraz jego zasobów,
  • pliki, tabele, transakcje do których uzyskano dostęp.