Nowości


Powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki AMEplus

Zarząd AMEplus Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. uchwałą wspólników powołano na stanowisko Prezesa Zarządu pana Łukasza Mańkę, który wraz z panem Markiem Krzemieniem stanowi obecnie dwuosobowy Zarząd Spółki. Nowy Zarząd AMEplus Sp. z o.o. dziękuje panu Tadeuszowi Legierskiemu, który przez siedem kolejnych kadencji pełnił funkcję prezesa, za jego dwudziestoletni wkład w rozwój Spółki.


Artykuł Roku 2020 czasopisma Shock and Vibration dla pracy współautorstwa AMEplus

Inauguracyjną Nagrodę Artykuł Roku czasopisma Shock and Vibration za rok 2020 przyznano artykułowi współautorstwa AMEplus: „Development and Verification of the Diagnostic Model of the Sieving Screen” („Opracowanie i weryfikacja modelu diagnostycznego przesiewacza”) przygotowanego przez zespół w składzie:  Pavlo Krot, Radosław Zimroz, Anna Michalak, Jacek Wodecki, Szymon Ogonowski, Michał Drozda i Marek Jach. Redaktor naczelny Dr Huu-Tai Thai wybrał ten artykuł do nagrody z następujących powodów: „Artykuł ten został wybrany ze względu na jego znaczący wkład w diagnostykę usterek maszyn wibracyjnych stosowanych w górnictwie. Jego treść jest również dobrze dostosowana do zakresu czasopisma i oczekuje się, że wzbudzi duże zainteresowanie społeczności naukowej”. Zachęcamy do przeczytania tego artykułu tutaj (https://www.hindawi.com/journals/sv/2020/8015465/) Nagrodzony artykuł jest wynikiem prac w ramach projektu OPMO, […]


AMEplus uzyskała 96% wynik w audycie oceny zrównoważonego rozwoju zleconego przez Grupę Volkswagen

W siedzibie firmy AMEplus, na zlecenie Grupy Volkswagen, został przeprowadzony audyt zewnętrzny CSR  (Corporate Social Responsibility). Podstawą przeprowadzonego audytu był Kodeks etyki dla partnerów biznesowych, przygotowany przez Grupę Volkswagen. Kontrola na miejscu jest jedną z części S-Rating, będącej oceną zrównoważonego rozwoju, przydzielaną partnerom grupy VW. Firma AMEplus uzyskała 96% wynik w przeprowadzonym audycie, spełniając wymagania uważane za podstawę w pomyślnych relacjach biznesowych Grupy Volkswagen z jej partnerami.


AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials

Po zakończonej sukcesem realizacji projektu badawczego SYSMEL, prowadzonego wspólnie z przedstawicielami nauki i przemysłu, firma AMEplus kontynuuje poszerzanie swoich działań w zakresie badań i rozwoju. Kolejnym krokiem na tej drodze jest dołączenie do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner, co pozwala na zdobycie doświadczenia w międzynarodowych projektach badawczych. Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, tworząc obecnie największe konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Obecność w takiej społeczności daje firmie wyjątkowe możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych, tworzenia rozwiązań najbardziej naglących problemów w sektorze surowców, jak również rozszerzenia […]


Steuerungssystem für die Hohlraumkonservierung in Skoda

Im Jahr 2018 haben wir im Skoda Fabrik in Mlada Boleslav ein Steuersystem für die Hohlraumkonservierung implementiert. Ziel ist es, Korrosionsschutz für leere Räume in der Karosserie zu schaffen. Während des Prozesses werden die Wagenkästen zunächst im Ofen erhitzt und in das Innere der Station transportiert, wo flüssiges heißes Wachs durch Düsen auf ihre geschlossenen Profile angewendet wird. Das überschüssige Material gelangt in den Sammelbehälter, von wo aus es wiederverwendet werden kann. Nach dem Abkühlen verbleibt eine dünne Schutzschicht aus gehärtetem Wachs auf der Karosserie.


AMEplus realizuje projekt dla Skody – system sterowania procesem konserwacji profili zamkniętych

W roku 2018 zaimplementowaliśmy system sterowania dla stacji konserwacji profili zamkniętych w fabryce Skoda Mlada Boleslav. Jej celem jest zapewnienie ochrony przed korozją dla pustych przestrzeni wewnątrz karoserii. W trakcie procesu karoserie są najpierw ogrzewane w piecu, transportowane do wnętrza stacji, gdzie płynny gorący wosk jest aplikowany poprzez dysze do ich profili zamkniętych. Nadmiarowy materiał dostaje się do zbiorczego zasobnika, skąd może być ponownie wykorzystany. Po ochłodzeniu na karoserii pozostaje cienka ochronna warstwa stwardniałego wosku.