Nowości


AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w audycie oceny zrównoważonego rozwoju zleconego przez Grupę Volkswagen

Na terenie siedziby firmy AMEplus, na zlecenie Grupy Volkswagen, został przeprowadzony audyt zewnętrzny CSR (Corporate Social Responsibility). Podstawą przeprowadzonego audytu był Kodeks etyki dla partnerów biznesowych, przygotowany przez Grupę Volkswagen. Kontrola na miejscu jest jedną z części S-Rating, będącej oceną zrównoważonego rozwoju, przydzielaną partnerom grupy VW. Firma AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w przeprowadzonym audycie, spełniając wymagania uważane za podstawę w pomyślnych relacjach biznesowych między Grupą Volkswagen a jej partnerem.


AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials

Kontynuując poszerzanie swoich działań w zakresie badań i rozwoju, firma AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner. Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, tworząc obecnie największe konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Obecność w takiej społeczności daje firmie wyjątkowe możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych, tworzenia rozwiązań najbardziej naglących problemów w sektorze surowców, jak również rozszerzenia firmowego zakresu prac badawczo-rozwojowych. AMEplus jest jednym […]


AMEplus has joined EIT RawMaterials community

To continue its progress in R&D domain AMEplus has joined EIT RawMaterials community as a Project Partner. EIT RawMaterials, initiated and funded by the European Institute of Innovation and Technology, is the largest consortium in the raw materials sector worldwide. It unites more than 120 core and associate partners and 180+ project partners from leading industry, universities and research institutions from more than 20 EU countries. Presence in such a community gives us unique opportunities to join innovative research projects, to become part of a solution for most pressing problems in the sector of raw materials and to extend our […]


AMEplus realizuje projekt dla Skody – system sterowania procesem konserwacji profili zamkniętych

W roku 2018 zaimplementowaliśmy system sterowania dla stacji konserwacji profili zamkniętych w fabryce Skoda Mlada Boleslav. Jej celem jest zapewnienie ochrony przed korozją dla pustych przestrzeni wewnątrz karoserii. W trakcie procesu karoserie są najpierw ogrzewane w piecu, transportowane do wnętrza stacji, gdzie płynny gorący wosk jest aplikowany poprzez dysze do ich profili zamkniętych. Nadmiarowy materiał dostaje się do zbiorczego zasobnika, skąd może być ponownie wykorzystany. Po ochłodzeniu na karoserii pozostaje cienka ochronna warstwa stwardniałego wosku.


Cavity preservation control system for Skoda

In the year 2018, we have implemented a control system for cavity preservation station at Skoda plant in Mlada Boleslav. Its aim is to provide protection of interior spaces inside car bodies against corrosion. During the process car bodies are preheated in the oven, transported into flood basin, where liquid hot wax is automatically applied into their cavities via nozzles. The excessive material gets into the collective tank, from where it can be reused. After cooling on car bodies remains a protecting thin layer of hardened wax.


Steuerungssystem für die Hohlraumkonservierung in Skoda

Im Jahr 2018 haben wir im Skoda Fabrik in Mlada Boleslav ein Steuersystem für die Hohlraumkonservierung implementiert. Ziel ist es, Korrosionsschutz für leere Räume in der Karosserie zu schaffen. Während des Prozesses werden die Wagenkästen zunächst im Ofen erhitzt und in das Innere der Station transportiert, wo flüssiges heißes Wachs durch Düsen auf ihre geschlossenen Profile angewendet wird. Das überschüssige Material gelangt in den Sammelbehälter, von wo aus es wiederverwendet werden kann. Nach dem Abkühlen verbleibt eine dünne Schutzschicht aus gehärtetem Wachs auf der Karosserie.