Nowości


Powołanie nowego Prezesa Zarządu Spółki AMEplus

Zarząd AMEplus Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. uchwałą wspólników powołano na stanowisko Prezesa Zarządu pana Łukasza Mańkę, który wraz z panem Markiem Krzemieniem stanowi obecnie dwuosobowy Zarząd Spółki. Nowy Zarząd AMEplus Sp. z o.o. dziękuje panu Tadeuszowi Legierskiemu, który przez siedem kolejnych kadencji pełnił funkcję prezesa, za jego dwudziestoletni wkład w rozwój Spółki.


Artykuł Roku 2020 czasopisma Shock and Vibration dla pracy współautorstwa AMEplus

Inauguracyjną Nagrodę Artykuł Roku czasopisma Shock and Vibration za rok 2020 przyznano artykułowi współautorstwa AMEplus: „Development and Verification of the Diagnostic Model of the Sieving Screen” („Opracowanie i weryfikacja modelu diagnostycznego przesiewacza”) przygotowanego przez zespół w składzie:  Pavlo Krot, Radosław Zimroz, Anna Michalak, Jacek Wodecki, Szymon Ogonowski, Michał Drozda i Marek Jach. Redaktor naczelny Dr Huu-Tai Thai wybrał ten artykuł do nagrody z następujących powodów: „Artykuł ten został wybrany ze względu na jego znaczący wkład w diagnostykę usterek maszyn wibracyjnych stosowanych w górnictwie. Jego treść jest również dobrze dostosowana do zakresu czasopisma i oczekuje się, że wzbudzi duże zainteresowanie społeczności […]


AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w audycie oceny zrównoważonego rozwoju zleconego przez Grupę Volkswagen

W siedzibie firmy AMEplus, na zlecenie Grupy Volkswagen, został przeprowadzony audyt zewnętrzny CSR  (Corporate Social Responsibility). Podstawą przeprowadzonego audytu był Kodeks etyki dla partnerów biznesowych, przygotowany przez Grupę Volkswagen. Kontrola na miejscu jest jedną z części S-Rating, będącej oceną zrównoważonego rozwoju, przydzielaną partnerom grupy VW. Firma AMEplus uzyskała niemal 100% wynik w przeprowadzonym audycie, spełniając wymagania uważane za podstawę w pomyślnych relacjach biznesowych Grupy Volkswagen z jej partnerami.


AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials

Kontynuując poszerzanie swoich działań w zakresie badań i rozwoju, firma AMEplus dołączyła do społeczności EIT RawMaterials jako Project Partner. Organizacja EIT RawMaterials została powołana i jest finansowana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii, tworząc obecnie największe konsorcjum sektora surowców mineralnych na świecie. Zrzesza ponad 120 partnerów głównych i stowarzyszonych oraz ponad 180 partnerów projektowych, będących przedstawicielami wiodących branż przemysłu, społeczności uniwersyteckiej oraz instytucji badawczych z ponad 20 krajów UE. Obecność w takiej społeczności daje firmie wyjątkowe możliwości uczestnictwa w innowacyjnych projektach badawczych, tworzenia rozwiązań najbardziej naglących problemów w sektorze surowców, jak również rozszerzenia firmowego zakresu prac badawczo-rozwojowych. AMEplus jest jednym […]


AMEplus has joined EIT RawMaterials community

To continue its progress in R&D domain AMEplus has joined EIT RawMaterials community as a Project Partner. EIT RawMaterials, initiated and funded by the European Institute of Innovation and Technology, is the largest consortium in the raw materials sector worldwide. It unites more than 120 core and associate partners and 180+ project partners from leading industry, universities and research institutions from more than 20 EU countries. Presence in such a community gives us unique opportunities to join innovative research projects, to become part of a solution for most pressing problems in the sector of raw materials and to extend our […]


AMEplus realizuje projekt dla Skody – system sterowania procesem konserwacji profili zamkniętych

W roku 2018 zaimplementowaliśmy system sterowania dla stacji konserwacji profili zamkniętych w fabryce Skoda Mlada Boleslav. Jej celem jest zapewnienie ochrony przed korozją dla pustych przestrzeni wewnątrz karoserii. W trakcie procesu karoserie są najpierw ogrzewane w piecu, transportowane do wnętrza stacji, gdzie płynny gorący wosk jest aplikowany poprzez dysze do ich profili zamkniętych. Nadmiarowy materiał dostaje się do zbiorczego zasobnika, skąd może być ponownie wykorzystany. Po ochłodzeniu na karoserii pozostaje cienka ochronna warstwa stwardniałego wosku.