Datalogger VWS


dataloggerDatalogger (Datalogger with Dedicated Spectrum Analyzer for Vibrating Wire Sensor Signals) z oprogramowaniem dedykowanego analizatora widmowego, przeznaczony do zbierania pomiarów sygnałów z czujników strunowych.

Datalogger jest układem mikroprocesorowym, który steruje pobudzaniem czujnika strunowego impulsowym sygnałem oraz zbieraniem, przetwarzaniem i archiwizację pomiarów ciśnienia na podstawie sygnałów z czujników strunowych np.: typu EPVW3 lub EEVW3 firmy GLOETZL.

Czujniki strunowe stosuje się w pomiarach  geotechnicznych, które obejmują pomiary przemieszczeń wgłębnych (inklinometry) oraz pomiary ciśnień (sondy otworowe). Pomiary te pozwalają na prowadzenie obserwacji procesów zachodzących w górotworze, czy masywie skalnym bezpośrednio w miejscu ich powstania. Daje to podstawę do weryfikacji założeń projektowych oraz do podejmowania działań zabezpieczających lub ograniczających negatywne skutki wystąpienia zagrożeń w procesie prowadzenia eksploatacji złóż metodą odkrywkową, użytkowaniu obiektów hydrotechnicznych czy innych obiektów inżynierskich zlokalizowanych w miejscach, gdzie występują zagrożenia – ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną – o skutkach trudnych do przewidzenia.

Do pomiaru ciśnień w górotworach stosuje się zazwyczaj trzy czujnikowe sondy otworowe, odpowiednio zorientowane względem osi pionowej. Pojedynczy czujnik stanowi tzw. poduszka hydrauliczna w kształcie prostokąta, w której mierzy się zmiany ciśnienia w zakresie do 600 barów. Zmiana obciążenia poduszki hydraulicznej, połlączonej z elektrycznym czujnikiem strunowym, zmienia naprężenie struny. Struna ta jest okresowo pobudzana sygnałem impulsowym, a jej częstotliwość drgań zależna jest od ciśnienia w poduszce hydraulicznej.

Datalogger VWS steruje pobudzaniem czujnika strunowego impulsowym sygnałem 24V i wyznacza częstotliwość drgań struny w zakresie 1800 do 3600Hz, z dokładnością pomiaru o wartości 0.1Hz. Dokładność tę uzyskuje się dzięki zastosowaniu dedykowanych algorytmów analizy widmowej. Ponadto układ mikrokontrolera mierzy rezystancję termorezystora w zakresie 1 do 10k z dokładnością do 5 i podaje wartość temperatury w zakresie: od -10 do +40C.

Mikrokontroler Datalogger’a obsługuje 8-wejściowe moduły przetworników analogowych z galwaniczną izolacja, umożliwiając podłączenia do 24 czujników strunowych. Pomiary przechowuje się w buforze o pojemności 8192 zapisów/odczytów, z których każdy zawiera datę pomiaru, częstotliwość drgań struny oraz temperaturę czujnika. Mikrokontroler udostępnia lącze komunikacyjne RS232, obsługujące protokól MODBUS RTU.