Kodeks postępowania


I. Standardy etyczne

Niniejszy Kodeks postępowania (zwany dalej Kodeksem) został zatwierdzony uchwałą
Zgromadzenia Wspólników AMEplus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach,
która zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie, ich wdrożenia oraz
regularnej oceny jak również do ich aktualizowania. Kodeks odzwierciedla wartości, jakimi
hołduje spółka AMEplus i jakie chce przestrzegać. Stanowi wzorzec postępowania w
stosunku do pracowników, współpracowników, klientów oraz kontrahentów zarówno w
relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

II. Misja

AMEplus należy do czołówki polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie
projektowania i oprogramowania oraz instalacji sprzętu automatyki i systemów sterowania.
AMEplus dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie automatyki głownie w
przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi, w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym, a
także w przemyśle energetycznym, chemii budowlanej oraz przemyśle spożywczym. Od
początku swojej działalności AMEplus kładzie nacisk na dostarczanie usług najwyższej
jakości. Spółka jest sprawdzonym i rzetelnym dostawcą zintegrowanych aplikacji i usług z
zakresu automatyki i systemów sterowania, nad którymi pracuje kilkudziesięciu
doświadczonych specjalistów. Opierając się na najnowocześniejszych technologiach i
zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy systemowej i optymalizacji sterowania AMEplus
jest w stanie współpracować z czołowymi światowymi koncernami na kilku kontynentach.

III. Wartości
Zarówno w relacjach wewnętrznych jak i w relacjach zewnętrznych AMEplus przestrzega
uniwersalnych wartości promując uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu
zadań a także jakość, innowacyjność, pomysłowość oraz współpracę służącą wspólnemu
dobru. AMEplus kładzie nacisk na budowanie i utrzymywanie wzajemnego zaufania wśród
pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Firma AMEplus przestrzega,
aby godziny pracy były zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Płace i świadczenia
wypłacane lub otrzymywane za normalny tydzień pracy, odpowiadają co najmniej prawnie
obowiązującemu i gwarantowanemu minimum. W firmie AMEplus szanowane jest
podstawowe prawo wszystkich pracowników do wolności zrzeszania się. AMEplus promuje
szacunek, wyrozumiałość oraz wzajemną pomoc bez względu na zajmowane stanowisko czy
różnice poglądów.

IV. Standardy pracy

AMEplus szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka i obywatela a także standardów pracy, uznając je za podstawowe i powszechnie obowiązujące. Respektuje i przestrzega podstawowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
AMEplus szanuje i przestrzega zasady równego traktowania pracowników i współpracowników w zakresie warunków zatrudnienia, współpracy, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
AMEplus przestrzega zakazu dyskryminacji pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, status społeczny, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne.
AMEplus przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, zakazu pracy przymusowej, przymusu psychicznego i fizycznego oraz zniesławiania, znieważania i molestowania seksualnego a miejsce pracy uznaje za wolne od tego rodzaju praktyk.
AMEplus przestrzega zasad poufności informacji uznając, że dane dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane ujawnione przez partnerów biznesowych i klientów w toku prowadzonej działalności powinny być bezwzględnie chronione, chyba że zostały podane do publicznej wiadomości. Zasady przestrzegania poufności informacji obejmują także należyte zabezpieczenie systemów komputerowych w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
AMEplus przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej zarówno w stosunku do swoich pracowników, współpracowników jak i w relacjach z klientami w zakresie wynikającym z zawartych umów.
AMEplus przestrzega zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (RODO) i zobowiązuje się do przestrzega praw osób, których te dane dotyczą, niezależnie czy są to pracownicy, współpracownicy, klienci czy dostawcy.

V. Etyka biznesu

Administracja AMEplus prowadzi księgi i dokumenty biznesowe zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, w tym m.in. rachunki finansowe, rejestry czasu pracy. AMEplus regularnie składa sprawozdanie organom rejestrowym i podatkowym.
AMEplus przestrzega zasad uczciwej konkurencji oraz podejmuje wszelkie działania
zapobiegające przekupstwu, nielegalnym płatnościom w celu uzyskania korzyści. AMEplus
zobowiązuje się do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy korupcji lub
działania mogące nosić znamiona korupcji.
Obowiązkiem każdego wspólnika, pracownika, współpracownika jest unikanie wszelkiej
działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przyjmowania i oferowania prezentów w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy. Zakazane jest przekazywanie
jakichkolwiek płatności urzędnikom administracji publicznej oraz partiom politycznym.
Zakazane jest czerpanie korzyści, przy wykorzystaniu poufnych informacji z firmy lub
zajmowanego stanowiska.
Etyczne zasady stosowane przez AMEplus w biznesie uwzględniają poszanowanie
prywatności, które stanowi o tym, że każdy chroniony jest prawem przed ingerencją i atakiem
na jego prywatność, rodzinę, dom, korespondencję czy reputację.
W trosce o jakość swoich usług i produktów, AMEplus stosuje procesy minimalizujące ryzyko
wprowadzania podrobionych części i materiałów do dostarczanych produktów. W razie
wykrycia podrobionych elementów, zostają one odseparowane, a informacja o wykryciu
zgłoszona Producentowi Oryginalnego Wyposażenia i/lub organom ścigania.
W AMEplus respektowane są sankcje gospodarcze i przepisy dotyczące kontroli eksportu,
które mogą ograniczać współpracę handlową z pewnymi osobami fizycznymi, prawnymi lub
krajami, lub jej zakazywać. Stosuje się polityki i procesy, których celem jest gwarantowanie
tego, że żaden z podmiotów ani pracowników firmy nie zaangażuje się w zakazane działania.

VI. Relacje z klientami

AMEplus dostarcza swoim klientom innowacyjne usługi najwyższej jakości i czuje się
odpowiedzialne również za cele i sukcesy swoich klientów. AMEplus deklaruje
szacunek i otwartość na potrzeby swoich klientów zapewniając im wykorzystanie wysokich
umiejętności i doświadczenia swoich pracowników i współpracowników.
AMEplus dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi spełniły najwyższe standardy i
oczekiwania klientów zarówno w Polsce jak i za granicą.

VII. System zarządzania
AMEplus zapewnia systemowe zarządzanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na
jakość świadczonych usług. Zapewnia ich sprawne działanie, nadzorowanie i monitorowanie
na wszystkich etapach oraz dostosowanie do zmieniających się potrzeb technologicznych.
Wysoka jakość usług wspierana jest troską o środowisko.

VIII. Ochrona środowiska

Zapewnienie ochrony środowiska stanowi jeden z kluczowych elementów wizerunku firmy.
Celem firmy AMEplus jest wprowadzanie innowacyjnych technologii przy założeniu
przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w dziedzinie ochrony środowiska.
AMEplus deklaruje przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ochrony
środowiska, w tym optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, energii i zużycia wody
oraz zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie działalności firmy. W
szczególności dba o jakość powietrza i zminimalizowanie emisji gazów, które stanowią
zagrożenie dla środowiska i zdrowia, w tym emisji gazów cieplarnianych. W firmie AMEplus
gaz wykorzystywany jest na cele grzewcze w zimie i chłodzące w lecie, natomiast zużycie
wody ograniczone jest wyłącznie do celów higienicznych. Gaz jak i woda nie są
wykorzystywane w żadnych procesach produkcyjnych firmy AMEplus. W działaniach
profilaktycznych w zakresie ochrony środowiska firma AMEplus wykorzystuje energię
odnawialną, którą uzyskuje z paneli fotowoltaicznych oraz gazowej pompy ciepła. W firmie AMEplus wymaga się przestrzegania zapisów instrukcji BHP w zakresie stosowania substancji chemicznych, co zapewnia, że każdy, kto używa i obchodzi się z chemikaliami, robi to w bezpieczny i właściwy sposób, ograniczając do minimum oddziaływanie na środowisko.

IX. Wdrażanie kodeksu

Postanowienia Kodeksu zostały przyjęte w drodze uchwały wspólników, a następnie
ogłoszone pracownikom i współpracownikom. Partnerzy, klienci oraz dostawcy AMEplus
mogą zapoznać się z jego postanowieniami na stronie internetowej Firmy. Pracownicy i
współpracownicy zachęcani są do zgłaszania wszelkich uwag i zastrzeżeń do jego treści.
Wszelkie uwagi i inicjatywy, jak również spory wynikłe na tle stosowania Kodeksu, rozstrzyga
Zarząd Spółki.

 


Jak zgłosić naruszenie Kodeksu etycznego?

Przekazując nam swoje obawy dotyczące zachowania niezgodnego z Kodeksem
postępowania, pomagasz podjąć działania i poprawić sytuację. Dlatego jeśli masz pytania
lub wątpliwości, czy naruszono Kodeks postępowania, skontaktuj się z Prezesem Zarządu.
Do zgłaszania tego typu spraw można też wykorzystać kanał
komunikacji: ethics@ameplus.pl
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane zgodnie z ustalonym procesem. Osoba, która w
dobrej wierze wyraża wątpliwość lub zgłasza nieprawidłowość, postępuje właściwie i zgodnie
z Kodeksem. AMEplus nie będzie tolerowało działań odwetowych wobec takiej osoby.
System sygnalizowania nieprawidłowości zapewnia zgłaszanie wątpliwości również
anonimowo. Zgłoszenia te nie powoduje negatywnych konsekwencji związanych z pracą.
Zapewnia się poufność i niepodejmowanie działań dyscyplinarnych wobec osoby oskarżonej
o niewłaściwe postępowanie lub niezgodność, do czasu zakończenia procesu
dochodzeniowego. Ci, którzy naruszą Kodeks postępowania, będą podlegać odpowiednim
działaniom dyscyplinarnym.

Tadeusz Legierski, CEO, 2020