Kodeks etyczny


I. Standardy etyczne

Niniejszy Kodeks etyczny (zwanym dalej Kodeksem) został zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników Ameplus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, która zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie, ich wdrożenia oraz regularnej oceny jak również do ich aktualizowania. Kodeks odzwierciedla wartości, jakimi hołduje spółka Ameplus i jakie chce przestrzegać. Stanowi wzorzec postępowania w stosunku do pracowników, współpracowników, klientów oraz kontrahentów zarówno w relacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych.

II. Misja

Ameplus należy do czołówki polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie projektowania i oprogramowania oraz instalacji sprzętu automatyki i systemów sterowania. Ameplus dysponuje kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie automatyki głownie w przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi, w przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym a także w przemyśle energetycznym, chemii budowlanej oraz przemyśle spożywczym. Od początku swojej działalności Ameplus kładzie nacisk na dostarczanie usług najwyższej jakości. Spółka jest sprawdzonym i rzetelnym dostawcą zintegrowanych aplikacji i usług z zakresu automatyki i systemów sterowania, nad którymi pracuje kilkudziesięciu doświadczonych specjalistów. Opierając się na najnowocześniejszych technologiach i zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy systemowej i optymalizacji sterowania Ameplus jest w stanie współpracować z czołowymi światowymi koncernami na kilku kontynentach.

III. Wartości

Zarówno w relacjach wewnętrznych jak i w relacjach zewnętrznych Ameplus przestrzega uniwersalnych wartości promując uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu zadań a także jakość, innowacyjność, pomysłowość oraz współpracę służącą wspólnemu dobru. Ameplus kładzie nacisk na budowanie i utrzymywanie wzajemnego zaufania wśród pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Promuje szacunek, wyrozumiałość oraz wzajemną pomoc bez względu na zajmowane stanowisko czy różnice poglądów.

IV. Standardy pracy

Ameplus szanuje i przestrzega międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka i obywatela a także standardów pracy uznając je za podstawowe i powszechnie obowiązujące. Respektuje i przestrzega podstawowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ameplus szanuje i przestrzega zasady równego traktowania pracowników i współpracowników w zakresie warunków zatrudnienia, współpracy, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Ameplus przestrzega zakazu dyskryminacji pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, status społeczny, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne.

Ameplus przestrzega zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, zakazu pracy przymusowej, przymusu psychicznego i fizycznego oraz zniesławiania, znieważania i molestowania seksualnego a miejsce pracy uznaje za wolne od tego rodzaju praktyk.

Ameplus przestrzega zasad poufności informacji uznając, ze dane dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane ujawnione przez partnerów biznesowych i klientów w toku prowadzonej działalności powinny być bezwzględnie chronione, chyba że zostały podane do publicznej wiadomości. Zasady przestrzegania poufności informacji obejmują także należyte zabezpieczenie systemów komputerowych w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

Ameplus przestrzega zasad ochrony własności intelektualnej zarówno w stosunku do swoich pracowników, współpracowników jak i w relacjach z klientami w zakresie wynikającym z zawartych umów.

Ameplus przestrzega zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (RODO) i zobowiązuje się do przestrzega praw osób, których te dane dotyczą, niezależnie czy są to pracownicy, współpracownicy, klienci czy dostawcy.

V. Polityka antykorupcyjna

Ameplus przestrzega zasad uczciwej konkurencji oraz podejmuje wszelkie działania zapobiegające przekupstwu, nielegalnym płatnościom w celu uzyskania korzyści. Ameplus zobowiązuje się do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy korupcji lub działania mogące nosić znamiona korupcji.

Obowiązkiem każdego wspólnika, pracownika, współpracownika jest unikanie wszelkiej działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przyjmowania i oferowania prezentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej firmy. Zakazane jest przekazywanie jakichkolwiek płatności urzędnikom administracji publicznej oraz partiom politycznym. Zakazane jest czerpanie korzyści przy wykorzystania poufnych informacji z firmy lub zajmowanego stanowiska.

VI. Relacje z klientami

Ameplus dostarcza swoim klientom innowacyjne usługi najwyższej jakości i czuje się odpowiedzialne również za cele i sukcesy swoich klientów. Ameplus deklaruje szacunek i otwartość na potrzeby swoich klientów zapewniając im wykorzystanie wysokich umiejętności i doświadczenia swoich pracowników i współpracowników.

Ameplus dokłada wszelkich starań aby świadczone usługi spełniły najwyższe standardy i oczekiwania klientów zarówno w Polsce jak i za granicą.

VII. System zarządzania

Ameplus zapewnia systemowe zarządzanie wszystkich procesów mających wpływ na jakość świadczonych usług. Zapewnia ich sprawne działanie, nadzorowanie i monitorowanie na wszystkich etapach oraz dostosowania do zmieniających się potrzeb technologicznych. Wysoka jakość usług wspierana jest troską o środowisko.

VIII. Ochrona środowiska

Zapewnienie ochrony środowiska stanowi jeden z kluczowych elementów wizerunku firmy. Celem firmy Ameplus jest wprowadzanie innowacyjnych technologii przy założeniu przestrzegania wszelkich norm prawnych obowiązujących w dziedzinie ochrony środowiska. Ameplus deklaruje przestrzeganie zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska, w tym optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, energii i zużycia wody oraz zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie działalności firmy.

IX. Wdrażanie kodeksu

Postanowienia Kodeksu zostały przyjęte w drodze uchwały wspólników a następnie ogłoszone pracownikom i współpracownikom. Partnerzy, klienci oraz dostawcy Ameplus mogą zapoznać się z jego postanowienia na stronie internetowej Firmy. Pracownicy i współpracownicy zachęcani są do zgłaszanie wszelkich uwag i zastrzeżeń do jego treści. Wszelkie uwagi i inicjatywy jak również spory wynikłe na tle jego stosowania Kodeksu rozstrzyga Zarząd Spółki.


Jak zgłosić naruszenie Kodeksu etycznego?

Przekazując nam swoje obawy dotyczące zachowania niezgodnego z Kodeksem postępowania, pomagasz podjąć działania i poprawić sytuację. Dlatego jeśli masz pytania lub wątpliwości, czy naruszono Kodeks etyczny, skontaktuj się z Prezesem Zarządu.

Do zgłaszania tego typu spraw można też wykorzystać kanał komunikacji: ethics@ameplus.pl

Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane zgodnie z ustalonym procesem. Nie powodują negatywnych konsekwencji związanych z pracą. Zapewniamy poufność i nie podejmujemy działań dyscyplinarnych wobec osoby oskarżonej o niewłaściwe postępowanie lub niezgodność do czasu zakończenia procesu dochodzeniowego. Ci, którzy naruszą Kodeks etyczny, będą podlegać odpowiednim działaniom dyscyplinarnym.