Kodeks postępowania dostawców


I. Standardy etyczne

Kodeks Postępowania Dostawców firmy AMEplus (zwany dalej Kodeksem) opisuje minimalne standardy w zakresie etyki i postępowania, w celu zapewnienia zrównoważonego łańcucha dostaw. Wymagania Kodeksu dotyczą wszystkich podmiotów dostarczających towary lub świadczących usługi na rzecz AMEplus. Kodeks odzwierciedla wartości, jakimi hołduje Spółka AMEplus i jakie chce, aby były przestrzegane przez jej Kontrahentów.

II. Wartości

Zarówno w relacjach wewnętrznych jak i w relacjach zewnętrznych AMEplus przestrzega uniwersalnych wartości promując uczciwość, pracowitość i sumienność w wykonywaniu zadań, a także jakość, innowacyjność, pomysłowość oraz współpracę służącą wspólnemu dobru. Dostawca powinien kłaść nacisk na budowanie i utrzymywanie wzajemnego zaufania wśród pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych. Dostawca zobowiązany jest przestrzegać, aby godziny pracy były zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi. Płace i świadczenia wypłacane lub otrzymywane za normalny tydzień pracy, powinny odpowiadać co najmniej prawnie obowiązującemu i gwarantowanemu minimum. Dostawca zobowiązany jest do szanowania podstawowego prawa wszystkich pracowników do wolności zrzeszania się. Dostawca powinien promować szacunek, wyrozumiałość oraz wzajemną pomoc bez względu na zajmowane stanowisko czy różnice poglądów.

III. Standardy pracy

Dostawca powinien szanować i przestrzegać międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka i obywatela, a także standardów pracy, uznając je za podstawowe i powszechnie obowiązujące. Powinien respektować i przestrzegać podstawowych standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dostawca powinien szanować i przestrzegać zasad równego traktowania pracowników i współpracowników w zakresie warunków zatrudnienia, współpracy, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Dostawca powinien przestrzegać zakazu dyskryminacji pracowników, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, status społeczny, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne.
Dostawca powinien przestrzegać zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, zakazu pracy przymusowej, przymusu psychicznego i fizycznego oraz zniesławiania, znieważania i molestowania seksualnego, a miejsce pracy uznawać za wolne od tego rodzaju praktyk.
Dostawca powinien przestrzegać zasad poufności informacji uznając, że dane dotyczące przedsiębiorstwa oraz dane ujawnione przez partnerów biznesowych i klientów w toku prowadzonej działalności powinny być bezwzględnie chronione, chyba że zostały podane do publicznej wiadomości. Zasady przestrzegania poufności informacji obejmują także należyte zabezpieczenie systemów komputerowych w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
Dostawca powinien przestrzegać zasad ochrony własności intelektualnej zarówno w stosunku do swoich pracowników, współpracowników jak i w relacjach z klientami w zakresie wynikającym z zawartych umów.
Dostawca powinien przestrzegać zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi (RODO) i zobowiązuje się do przestrzegania praw osób, których te dane dotyczą, niezależnie czy są to pracownicy, współpracownicy, klienci czy dostawcy.

IV. Polityka antykorupcyjna

Administracja Dostawcy powinna prowadzić rzetelną ewidencję w księgach handlowych i dokumentach zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, w tym rozliczeń finansowych i ewidencji czasu pracy oraz regularnie zgłaszać się do organów rejestrowych i podatkowych.
Dostawca powinien przestrzegać zasad uczciwej konkurencji oraz podejmować wszelkie działania zapobiegające przekupstwu, nielegalnym płatnościom w celu uzyskania korzyści. Dostawca zobowiązany jest do natychmiastowego reagowania na wszelkie przejawy korupcji lub działania mogące nosić znamiona korupcji.
Przedstawiciele Dostawcy powinni unikać wszelkiej działalności prowadzącej do konfliktu interesów oraz przyjmowania i oferowania prezentów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zakazane jest przekazywanie jakichkolwiek płatności urzędnikom administracji publicznej oraz partiom politycznym. Zakazane jest czerpanie korzyści przy wykorzystaniu poufnych informacji z firmy lub zajmowanego stanowiska.
Zasady etyczne stosowane przez Dostawcę w biznesie powinny uwzględniać poszanowanie prywatności, co zapewnia każdemu prawo do ochrony prawnej przed ingerencją i zamachem na jego prywatność, rodzinę, dom, korespondencję czy dobre imię.
Dostawca powinien stosować procesy minimalizujące ryzyko wprowadzenia podrabianych części i materiałów do dostarczanych produktów. W przypadku wykrycia podrobionych elementów należy je oddzielić, a informacje przekazać producentowi oryginalnego sprzętu i/lub organom ścigania.
Dostawca powinien przestrzegać sankcji ekonomicznych i przepisów dotyczących kontroli eksportu, które mogą ograniczać lub zabraniać handlu z niektórymi krajami, regionami, firmami lub podmiotami i osobami fizycznymi. Powinny istnieć zasady i procesy gwarantujące, że żadne jednostki firmy ani pracownicy nie będą angażować się w zabronione działania.

V. Relacje z klientami

Dostawca powinien przestrzegać najwyższych standardów etycznego postępowania w stosunku do swoich klientów. Dostawca zobowiązany jest do szacunku i otwartości na potrzeby swoich klientów, zapewniając im wykorzystanie wysokich umiejętności i doświadczenia swoich pracowników i współpracowników.
Dostawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby świadczone usługi spełniły najwyższe standardy i oczekiwania klientów zarówno w Polsce jak i za granicą.

VI. System zarządzania

Dostawca zobowiązany jest zapewnić systemowe zarządzanie wszystkimi procesami mającymi wpływ na jakość świadczonych usług. Zapewnić ich sprawne działanie, nadzorowanie i monitorowanie na wszystkich etapach oraz dostosowanie do zmieniających się potrzeb technologicznych. Wysoka jakość usług wspierana jest troską o środowisko.

VII. Ochrona środowiska

Zapewnienie ochrony środowiska stanowi jeden z kluczowych elementów wizerunku firmy. Dostawca powinien przestrzegać zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinie ochrony środowiska, w tym optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, energii i zużycia wody oraz zmniejszenia ilości odpadów wytwarzanych na każdym etapie działalności. Dostawca powinien minimalizować zanieczyszczenie środowiska i wdrażać ciągłe ulepszenia w celu zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania emisji odpadów stałych, ścieków i zanieczyszczeń powietrza, poprzez wdrożenie odpowiednich środków ochronnych w obrębie swojej produkcji, konserwacji i procesów zakładowych. Dostawca powinien zarządzać, kontrolować, przetwarzać lub utylizować nieszkodliwe odpady stałe, ścieki lub zanieczyszczenia powietrza wytworzone na skutek swojej działalności przed ich emisją, w sposób zgodny z odnośnymi przepisami.
Dostawca powinien wymagać przestrzegania instrukcji BHP przy stosowaniu chemikaliów, minimalizując wpływ na środowisko.

VIII. Wdrażanie kodeksu

Dostawca powinien zobowiązać swoich dostawców lub podwykonawców na drodze umowy, do przestrzegania standardów postępowania równorzędnych wobec postanowień niniejszego Kodeksu. Partnerzy, klienci oraz dostawcy AMEplus mogą zapoznać się z jego postanowieniami na stronie internetowej Firmy. Dostawca ma obowiązek zapewnić, że jego personel postępuje zgodnie z niniejszym Kodeksem podczas dostarczania towarów lub świadczenia usług na rzecz AMEplus.


Naruszenie Kodeksu postępowania?

Dostawca powinien niezwłocznie zgłosić firmie AMEplus naruszenia postanowień niniejszego Kodeksu, a także wdrożyć działania naprawcze w celu likwidacji wszelkich niezgodności.
Wszystkie zgłoszenia są weryfikowane zgodnie z ustalonym procesem. Osoba, która w dobrej wierze wyraża obawy lub zgłasza niewłaściwe postępowanie, postępuje właściwie i przestrzega Kodeksu. AMEplus nie będzie tolerować działań odwetowych wobec takiej osoby. System informowania o nieprawidłowościach zapewnia, że wątpliwości zgłaszane są również anonimowo.
AMEplus zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy oraz do pociągnięcia Dostawcy do odpowiedzialności obejmującej pokrycie uzasadnionych kosztów działań wyjaśniających przypadki niezgodności.

Łukasz Mańka, Prezes Zarządu

Gliwice, 23-03-2023