Polityka Prywatności – Formularz Aplikacyjny


Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem formularza aplikacyjnego na stronie www.ameplus.pl.

  1. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Kodeks Pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO,) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. AMEplus sp. z o. o. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, o ile wyrażą Państwo na to zgodę.
  2. Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora oraz podmioty upoważnione, występujące o te dane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  3. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do jego zakończenia. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
  4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych.Zakres każdego z tych praw wynika z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będą mogli Państwo skorzystać, zależeć będzie m. in. od podstawy prawnej przetwarzania przez administratora danych osobowych. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt pod adresem:  biuro@ameplus.pl. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
  6. Nie będzie Pan/i podlegać decyzjom podejmowany w sposób zautomatyzowany, jak i podane dane nie będą przetwarzane w celu profilowania.